* Đổi hàng:

– Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quý khách nhận hàng sẽ được đổi hàng mới miễn phí nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi do Công ty CP SX và TM Đồng Thành Công.

– Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quý khách hàng sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định không thuộc lỗi do Công ty CP SX và TM Đồng Thành Công thì phải chịu 100% chi phí vận chuyển.

* Trả hàng:

– Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý khách hàng có quyền trả lại hàng cho Công ty CP SX và TM Đồng Thành Công. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 20 ngày kể từ ngày Quý khách nhận hàng.

– Trong trường hợp trả hàng, không do lỗi của Công ty thì Quý khách sẽ phải chịu chi phí xử lý 15% giá trị hàng hóa và toàn bộ chi phí vận chuyển phát sinh.